نویسنده: emamreza ارسال نامه

وب سایت: http://emamreza.7gardoon.com

امام رضا (ع)

با این همه گناهم    محتاج یک نگاهم

 |